Asbestinventarisatie

Asbest bloembak

In de kruipruimte kan asbest toegepast zijn als isolatie rondom cv-leidingen. Zolang er niemand in de kruipruimte hoeft te zijn, zal dit geen risico opleveren. Maar wel als er in de kruipruimte gewerkt moet worden.

Het doel van de asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie wordt opgesteld voor een bepaald doel. Het rapport is dan ook alleen geschikt voor dat bepaalde doel. In het Procescertificaat Asbestinventarisatie zijn voor de  drie verplichte situaties de  geschikheden  aangegeven:

  • geschikt voor het verwijderen van asbest 

-  Alleen het terrein of het deel van de ruimte waar het te verwijderen materiaal zich bevind, is onderzocht

  • Geschikt voor renovatie 

-  Er is aangegeven welke materialen of ruimten zijn onderzocht

  • Geschikt voor totaalsloop

-  Het hele pand is onderzocht

Naast deze drie situaties, kan een rapport ook worden opgesteld voor een niet-verplichte situatie. De meest voorkomende zijn: koop/verkoop van een pand, en een risico-inventarisatie voor het gebruik van een pand.

 

Het verwijderen van asbest

Als we weten dat er asbest in of aan een pand zit en we willen dit verwijderen, dan moet er bij de gemeente een sloopmelding worden ingediend. Want het verwijderen van asbest valt onder sloopwerk. In de sloopmelding geeft u aan welk asbest u wilt gaan verwijderen.

Het kan zijn dat de gemeente leest dat het gaat om iets wat u zelf mag verwijderen. Dan krijgt u direct goedkeuring op de sloopmelding. Maar meestal wil de gemeente dat er bij deze sloopmelding een asbestinventarisatierapport wordt toegevoegd, waarin staat aangegeven om welke asbesthoudende materialen het gaat. In dit rapport staat ook aangegeven of het asbest door de particuliere eigenaar zelf verwijderd mag worden, of dat het verplicht is dit door een asbestverwijderingsbedrijf te laten doen. 

Vrijstelling voor particulieren

Het is niet altijd verplicht om het verwijderen van asbest te laten uitvoeren door en gespecialiseerd bedrijf. Voor particuliere eigenaren van een pand of een terrein is er in bepaalde situaties vrijstelling.

 Het moet gaan over:

-  De eigen woning of om bijbehorende opstallen die niet bedrijfsmatig worden gebruikt;

-  Max 35 m2 niet verweerde, losliggende of geschroefde asbest vlakke- of golfplaten (niet zijnde dakleien);

-  Max 35 m2 losliggend asbesthoudende vloerzeil;

-  Kleine losse stukjes of objecten zoals een bloembak, geiser of een CV-ketel van max 130 KW.

 De eigenaar moet de werkzaamheden dan zelf uitvoeren, dus geen bedrijf of ZZP ‘r inhuren. En de vrijstelling geldt maar één keer per perceel.

Bij het zelf verwijderen van asbest moet er vooraf wel een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente via het omgevingsloket online. De gemeente bekijkt of de voorgenomen verwijdering valt onder de vrijstelling voor particulieren. Is dat het geval, dan krijgt u van de gemeente een “Mededeling onder Voorschrift’. In deze brief geeft de gemeente aan dat u het asbest zelf mag verwijderen en onder welke voorwaarden dit moet worden gedaan.

De gemeente kan komen kijken of het werkelijk gaat om een situatie (materialen en hoeveelheden) die onder de vrijstelling valt. Bij twijfel kan de gemeenten een asbestinventarisatierapport eisen.

Iedereen die van plan is om zelf asbest te gaan verwijderen wordt aanbevolen bij de betreffende gemeente na te vragen welke eisen zij stellen en waar het asbest kan worden afgegeven. 

Voor goede algemene informatie over zelf asbest verwijderen, zie: www.milieucentraal.nl/asbest

 

Verbouwen of renoveren

Bij een verbouwing wordt er meestal ook wat gesloopt. Als daarbij meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt, moet er bij de gemeente een sloopmelding worden ingediend. Maar veel gemeenten houden geen rekening met de 10 m3 regel, en willen bij elke verbouwing een sloopmelding. En als het ook nog om een gebouw gaat wat vóór 1 januari 1994 is gebouwd, dan moet er bij de sloopmelding een asbestinventarisatierapport worden gevoegd. Ook als de verbouwing zelf vergunningsvrij is! Hoe uw gemeente hiermee omgaat, kan bij de gemeente worden nagevraagd.

Blijkt er uit het asbestinventarisatierapport dat er in de te slopen materialen asbest zit, dan moeten deze materialen  eerst worden verwijderd, voordat de overige sloopwerk-zaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Heeft u geen sloopmelding ingediend en er tijdens het werk toch asbest aan het licht komt wat de werkzaamheden in de weg staat, dan zal de aannemer of de sloper het werk staken totdat dit is verwijderd. De opdrachtgever moet dan alsnog een sloopmelding met asbestinventarisatie bij de gemeente indienen.

Het werk kan pas weer verder als na goedkeuring van de gemeente alle asbesthoudende materialen zijn verwijderd. Het werk kan hierdoor enkele weken stil liggen.

 

Totaalsloop

Als we een gebouw willen slopen moet daarvoor een sloopmelding worden ingediend bij de gemeente. Gaat het om een gebouw wat vóór 1994 is gebouwd, dan moet daarbij een asbestinventarisatierapport worden toegevoegd.

De gemeente zal vervolgens aangeven onder welke voorwaarden de sloop moet worden uitgevoerd. Is er asbest aangetroffen, dan worden de eisen aangegeven die gelden voor de verwijdering van het asbest. Het asbest moet worden verwijderd voordat de rest van het gebouw wordt gesloopt.

 

Pand kopen of verkopen

Bij de de verkoop van een huis of pand is het niet verplicht om eerst het aanwezig asbest te verwijderen. Het is ook niet verplicht om een asbestinventariesatie te laten uitvoeren.  Een verkoper is alleen verplicht bekend aanwezig asbest te melden. 

Een koper is niet verplicht om voor de koop van een huis of pand, op asbest te laten onderzoeken. Meestal wordt door de verkoper simpelweg aangegeven, niet te weten of er asbest aanwezig is en door de koper aangenomen dat het wel mee zal vallen. En meestal is dat ook zo.